ویژگی های خانواده بانشاط

ویژگی های خانواده با نشاط:
*   درانجام اموربرخدا توکل دارند.
*   گشاده رو و خوش برخوردند. 
*   تفکرمثبت دارند و ارزیابی مثبت ازامور دارند.
*  اعتماد به نفس دارند.
*  شادی هدف زندگی آنهاست.
*  به عهدوپیمان خود پایبندند.
*   مسئولیت پذیرند.
*  تمایل به پیشرفت دارند.
*  وقت شناسند.
*  اهداف مشخصی درزندگی دارند.
*  همدیگر را درک میکنند.
*  برای رسیدن به شادی تلاش می کنند.

/ 0 نظر / 6 بازدید