بیاموزیم

بیاموزیم: بیش از آنکه ما را بفهمند، دیگران را درک کنیم.
بیا موزیم : که انسان بزرگ به خود سخت می گیرد و انسان کوچک به دیگران.
بیا موزیم: که دانش خود را به دیگران آموزش دهیم و دانش دیگران را بیاموزیم.
بیاموزیم: پیش از آنکه دوستمان بدارند، دوست بداریم.
بیاموزیم: همیشه فردی خوش باقی بمانیم چرا که زندگی و موهبت های آن را دوست می داریم.
بیاموزیم: اگر چه از هر چیزی بهترینش را نداریم ، ولی از هر چیز که داریم بهترین استفاده را بکنیم.
بیا موزیم: آنچه امروز در دست داریم ، ممکن است آرزوی فرداهایمان با شد.
بیاموزیم: زندگی مثل یک نقا شی است، با این تفاوت که در آن از پاک کردن خبری نیست.
بیاموزیم: که هیچ روزی از امروز با ارزش تر نیست.


/ 4 نظر / 14 بازدید
محدثه خجندی

بببببببببببببلللللللللللللللللللللللههههههههههههههههههه![افسوس]

یاسمن دواشی کلاس چهارم

چه زیبا

مهتاب

[لبخند]

دنیا

بس هر روز از دیروز ش با ارزش تره .[هورا]