چشمه نور

عکسهای زیبا و دیدنی از شمع ها سری جدید


به چیزهایی که انسان آن ها را ساخته و نور می دهند چشمه ی مصنوعی نور نامیده می شوند. چشمه های ...نور عباتند از : شمع- کبریت- چراغ مهتابی-تلویزیون-چراغ مطالعه- چراغ قوه – آتش . ... خورشید یکی از مهمترین منابع نور طبیعی است...

چشمه نور ‏

هرجسمی که از آن نور به محیط تابش می شود ، یک چشمه نور است.‏

چشمه های نور به دو نوع کلی تقسیم می شوند . (1) چشمه های نقطه ای و (2) چشمه های گسترده .‏

 

چشمه نور نقطه ای

هرگاه یک چشمه نور ، بسیار کوچک باشد یا فاصله از آن به حدی زیاد باشد که مانند یک نقطه رویت ‏شود ، آن را چشمه نور نقطه ای می نامیم . موارد زیر ، مثالهایی برای یک چشمه نور نقطه ای هستند.‏

‏-‏ یک ستاره

‏-‏ یک لامپ روشن از فاصله چند صد متری

‏-‏ روزنه ای در یک صفحه کدر در مقابل شعله یک شمع ‏

‏-‏ هر نقطه دلخواه از یک منظره یا هر ناحیه کوچک دلخواه از یک جسم

چشمه نوری که ابعاد آن در مقایسه با فاصله از آن ناچیز باشد ، یک چشمه نور نقطه ای است.‏

 

به منبع نور نقطه‏ای زیر توجه کنید نور به چه صورت از این منبع منتشر می‏شود. از این منبع چه تعداد پرتو تابش می‏شود؟‏‏

 

 

 

 

 

از یک چشمه نور نقطه ای ، پرتو ها یا شعاع های بی شمار نور ، به صورت شعاع های یک کره ، به همه ‏جهات محیط چشمه ( یا ناحیه ای از آن محیط ) منتشر می شود . این پرتوها را پرتوهای شعاعی می نامیم.‏

از یک چشمه نور نقطه ای ، پرتوهای شعاعی منتشر می شود.‏

 

چشمه نور گسترده ‏

چشمه های نور غیر نقطه ای  را چشمه های نور گسترده می نامیم . موارد زیر ، مثالهایی برای یک چشمه ‏نور گسترده هستند.‏

‏-‏ خورشید

‏-‏ چراغ مطالعه

‏-‏ هر یک از اشیای اطراف ما مانند یک گلدان ( در محیط غیر تاریک )‏

به لامپ زیر توجه کنید لامپ منبع نور گسترده است. بر روی کلید چشمه نور‏‎‎‏ چندین بار تقه بزنید. چه رابطه‏ای بین نور لامپ (منبع نور گسترده) و ‏منبع نور نقطه‏ای وجود دارد؟

 

 

 

 

 

هر نقطه از یک چشمه گسترده را می توان یک چشمه نقطه ای به شمار آورد.‏
 
چشمه نور

شکل مقابل ، یک لامپ را به عنوان یک چشمه نورگسترده ‏نشان می دهد. به عنوان مثال ، سه نقطه از نقاط بی شمار سطح ‏آن به عنوان سه چشمه نقطه ای مشخص شده اند . از هر یک از ‏این نقاط ، تعداد بی شماری پرتو نور منتشر می شود که در شکل ، ‏فقط تعداد اندکی از آنها نشان داده شده است.‏

 

 

 

 

 

هر چشمه نور گسترده از بی نهایت چشمه نور نقطه ای تشکیل شده است.‏

از هر چشمه نور نقطه ای ، بی نهایت پرتوی نوری خارج می شود.‏

بی نهایت * بی نهایت

همه اجسام و اشیاء محیط اطراف ما ، چشمه های نور گسترده هستند . این چشمه ها ، شئ نوری هم نامیده ‏می شوند.‏

 

 

 

 

در هنگام بررسی یا حل بسیاری از مسائل ساده فیزیکی مر بوط به ‏یک شئ نوری ، برای سادگی ، فقط دو نقطه از شئ انتخاب شده و از هر نقطه ‏معمولا فقط دو پرتو رسم می شود .‏

/ 0 نظر / 85 بازدید