راستی کودک شما چگونه زندگی می کند؟

راستی کودک شما چگونه زندگی می کند ؟

کودکان آن گونه زندگی می کنند که آموخته اند

اگر کودکی با انتقاد زندگی کند .  می آموزد که محکوم کند .
اگر کودکی با عناد و دشمنی زندگی کند .می آموزد که ستیزه جو باشد.
اگر کودکی با ترس زندگی کند .می آموزد که بهراسد.
اگر کودکی با احساس ترحم زندگی کند  .می آموزد که احساس بدبختی کند.
اگر کودکی با تمسخرزندگی کند .می آموزد که متزلزل باشد .
اگر کودکی با حسادت زندگی کند .می آموزد که حسود باشد.
اگر کودکی با شرمندگی زندگی کند.می آموزد که احساس گناه کند.
اگر کودکی با آگاهی به تواناییهایش زندگی کند .می آموزد که اعتماد به نفس داشته باشد .
اگر کودکی با عشق بدون قید و شرط زندگی کند  .می آموزد که عشق بورزد .
اگر کودکی با تأیید زندگی کند .می آموزد که خویشتن را دوست بدارد.
اگر کودکی با بینش و شناخت زندگی کند .می آموزد که در زندگی هدف داشته باشد .
اگر کودکی با تعاون زندگی کند.می آموزد که سخاوتمند باشد .
اگر کودکی با صداقت و انصاف زندگی کند.می آموزد که راستگو و درستکار باشد .
اگر کودکی با احساس امنیت زندگی کند  .می آموزد که اعتماد داشته باشد .
اگر کودکی با دوستی و مهربانی زندگی کند.می آموزد که زندگی را زیبا ببیند .
اگر کودکی با بردباری زندگی کند .می آموزد که صبور باشد .
اگر کودکی با تشویق بجا زندگی کند .می آموزد که قدردانی کند .
اگر کودکی با آرامش زندگی کند .می آموزد که بدون اضطراب زندگی کند .

/ 0 نظر / 5 بازدید